Včlanitev

Za včlanitev mora kandidat, ki ustreza pogojem za včlanitev, upravnemu odboru DSR predložiti pisno vlogo, ki poleg izpolnjene pristopne izjave obsega tudi dokazila, ki jih po Statutu DSR zahteva njegov 10. člen.

Določila statuta o včlanitvi

III. ČLANSTVO

9. člen

(1) Članstvo v društvu je prostovoljno.
(2) Član društva lahko postane vsak:
a) polnoletni državljan Republike Slovenije, ki se poklicno ukvarja z režijo, oz. tuj državljan, ki režira slovenska dela, in ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 kandidat izjavlja, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z njim, v skladu z načeli in drugimi pravili društva ter v ta namen podpiše pristopno vlogo, ki v primeru, da kandidat izpolnjuje vse pogoje za članstvo, pridobi naravo pristopne izjave;
 kandidat, ki izpolnjuje enega (1) od naslednjih treh (3) pogojev – torej kandidat, ki:
1) je režiral vsaj eno (1) pomembno celovečerno filmsko avdiovizualno delo (nacionalno distribuirano v kinematografih)
ali
2) je režiral vsaj eno (1) srednjemetražno ali celovečerno televizijsko avdiovizualno delo (hkrati televizijsko emitirano po ozemlju cele države)
ali
3) je režiral vsaj dva (2) kratka filma, ki sta bila uvrščena in javno prikazana v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala;
in ta kandidat mora obenem izpolnjevati še enega (1) od naslednjih dveh (2) pogojev:
1) ima univerzitetno diplomo iz filmske in/ali televizijske režije
ali
2) se s filmsko ali televizijsko režijo profesionalno ukvarja oziroma se je z njo profesionalno ukvarjal vsaj tri (3) leta;
 kandidat upošteva profesionalne standarde in etična načela, za katera se zavzema društvo;
b) član društva lahko postane tudi vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki pri produkciji filmov poklicno opravlja delo asistenta režiserja (t.i. asistent režiser) in ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 kandidat izjavlja, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z njim, v skladu z načeli in drugimi pravili društva ter v ta namen podpiše pristopno vlogo, ki v primeru, da kandidat izpolnjuje vse pogoje za članstvo, pridobi naravo pristopne izjave;
 kandidat se profesionalno kontinuirano ukvarja kot asistent režiser vsaj 3 leta in izpolnjuje zraven še enega (1) od naslednjih dveh (2) pogojev:
1) da je bil najmanj dvakrat (2x) prvi asistent režiser pri snemanju celovečernega igranega filma
ali
2) da je bil najmanj petkrat (5x) drugi asistent režiser pri snemanju celovečernega igranega filma;
 kandidat upošteva profesionalne standarde in etična načela, za katera se zavzema društvo;
c) član društva lahko postane tudi vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki se poklicno ukvarja s pisanjem scenarijev in ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 kandidat izjavlja, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z njim, v skladu z načeli in drugimi pravili društva ter v ta namen podpiše pristopno vlogo, ki v primeru, da kandidat izpolnjuje vse pogoje za članstvo, pridobi naravo pristopne izjave;
 kandidat izpolnjuje dva (2) od naslednjih treh (3) pogojev:
1) da je napisal scenarij v funkciji glavnega scenarista za vsaj en (1) celovečerni igrani film, ki je bil realiziran in kinematografsko distribuiran oz. kinematografsko javno priobčen
ali
2)  da je napisal scenarij v funkciji glavnega scenarista za vsaj en (1) celovečerni igrani televizijski film, ki je bil realiziran in hkrati televizijsko emitiran po ozemlju cele države
ali
3) da je napisal scenarij v funkciji glavnega scenarista za vsaj eno (1) igrano televizijsko nadaljevanko oz. igrano televizijsko nanizanko oz. igrano televizijsko serijo, ki je bila realizirana in televizijsko emitirana po ozemlju cele države;
 kandidat upošteva profesionalne standarde in etična načela, za katera se zavzema društvo.
(3) Pojem režiserja naj pri odločanju pomaga razložiti naslednja definicija: »Režiser je kreativni posameznik, ki je zaposlen z izdelavo filma, televizijskega programa, radijskega programa, dramske igre ali drugačne enote zabave ali informacije, ki je lahko fotografirana in posneta na filmski, magnetni trak ali katerikoli drug medij, in projicirana na zaslone različnih vrst, ali predvajana na televiziji, spletu ali katerem koli drugem novem mediju komunikacije in predstavnosti, ki ni poznan ali tukaj opredeljen, ali prenesena neposredno ali izvedena neposredno pred prisotno publiko. Režiserjeva poklicna funkcija, imenovana režija ali režiranje, je enkratna in vseobsegajoča. Zamisli si posebno zabavno ali informativno obliko, kakršno bo zavzela v svoji popolnosti, in vitalno sodeluje v vseh fazah priprav in izvedbe. Deluje neposredno z vsemi elementi, ki sestavljajo razgibano strukturo enote zabave ali informacije: zgodbo, igro, dialogom, gibom, glasbo, pesmijo, plesom, kamero, fotografijo, zvokom, scenografijo, kostumografijo, rekviziti, masko itn. Naloga režiserja je kreativno pridodajati vsem tem elementom in jih voditi, združiti ter integrirati v eno samo, kohezivno dramsko in estetsko celoto. Režiserjeva glavna skrb so duhovne vrednosti, kot so: zgodba, liki, vzdušja, ideje in čustva. Njen ali njegov namen je razsvetliti, razvedriti, moralno dvigovati, informirati občinstvo in mu nuditi visok užitek. In končno, merilo režiserjevega dosežka je mera, do katere vsaka oblika zabave ali informacije, ki jo je zrežiral, deluje in ugaja srcu in umu občinstva ter tako skozi solze ali smeh bogati in plemeniti duh občinstva.«
(4) Natančnejša merila za vsebinsko presojo pogojev in natančnejša pravila o postopku preverjanja pogojev lahko sprejme upravni odbor v obliki pravil za sprejem v članstvo.

10. člen

(1) Kandidat za člana društva mora upravnemu odboru predložiti pisno vlogo, v kateri se zaveže, da sprejema in da bo deloval v skladu s statutom društva (pristopna vloga). K vlogi kandidat obvezno priloži ogledno kopijo svojih režijskih del na primernem nosilcu. Kandidat priloži tudi druga dokazila, ki dokazujejo ustreznost za sprejem (recenzije, fotokopija diplome …).
(2) S podpisano pristopno vlogo kandidat dovoljuje društvu tudi obdelavo svojih osebnih podatkov, preverjanje podatkov pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcih javnih pooblastil, drugih ustanovah in društvih z namenom ugotovitve vseh pomembnih okoliščin, potrebnih za presojo izpolnjevanja pogojev in sprejem v članstvo.

11. člen

(1) Poseben poročevalec pregleda pristopno vlogo kandidata in dokazila ter preveri, ali so zahtevani pogoji za članstvo izpolnjeni, o čemer poroča upravnemu odboru.
(2) Če v katerem koli od navedenih pogojev iz drugega odstavka 9. člena kandidat po oceni članov upravnega odbora odstopa od zahtevanih pogojev oz. pogojev ne izpolnjuje, lahko upravni odbor prijavo zavrne. V primeru, da kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoje za članstvo, to upravni odbor potrdi z večino glasov navzočih članov upravnega odbora, s čimer postane kandidat polnopravni član.
(3) V trenutku sprejema v članstvo pristopna vloga postane pristopna izjava in člana zavezuje k spoštovanju tega statuta in vseh drugih pravil društva. S pristopno izjavo član dovoljuje društvu tudi obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov, posredovanje njegovih osebnih podatkov za namene delovanja društva (na zahtevo ali za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti) ter posredovanje in izvoz za namene mednarodnega udejstvovanja društva (npr. nominacija za mednarodne nagrade, za udeležbo na mednarodnih festivalih pod okriljem društva ipd., pri čemer mora društvo za izvedbo same nominacije za nagrado ali prijave na mednarodni festival predhodno pridobiti posebno soglasje nominiranca/ke ali prijavljenca/ke).

12. člen

Pristopno vlogo mora društvo rešiti in svoj sklep sporočiti kandidatu najkasneje v 3 mesecih po prejemu prošnje, sicer šteje, da je bila pristopna vloga kandidata zavrnjena. Upravni odbor obvesti o svoji odločitvi kandidata pisno, članstvo društva pa na članskih sestankih ali na občnih zborih.

13. člen

Kandidat, čigar pristopna vloga je bila iz kateregakoli razloga zavrnjena, ima pravico pritožbe na nadzorni svet društva, ki mora odločiti v 3 mesecih, sicer šteje pritožba za zavrnjeno. Odločitev nadzornega sveta je dokončna. Kandidat lahko v roku 1 leta od dokončne odločitve društva zahteva sodno varstvo zoper odločitev društva.

14. člen

(1) Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva, za očiten doprinos k ugledu poklica režiserja nasploh ali kot priznanje izjemnega ustvarjalnega dosežka. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi nečlanu, iz istih razlogov. Za predlog dodelitve častnega naziva, posredovan občnemu zboru, je potrebna dvotretjinska (2/3) večina glasov prisotnih članov na seji upravnega odbora.
(2) Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če je tako izbrani posameznik v času podelitve naziva aktiven kot režiser, lahko uživa vse privilegije članstva v društvu, vključno s pravico do glasovanja in s pravico do prevzema funkcije v društvu v skladu s statutom.

Dogodki društva

DSR podeljuje stanovsko priznanje nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre

DSR podeljuje stanovsko priznanje nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo

DSR podeljuje stanovsko priznanje Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije

DSR podeljuje stanovsko priznanje nagrado kosobrin za dragocene filmske sodelavce

Društvo organizira tudi redne večere v Slovenski kinoteki, ki afirmirajo pomen režije in režiserjev v slovenskem kulturnem prostoru, in sodeluje pri organizaciji (mednarodnih) strokovnih srečanj. Večeri Društva slovenskih režiserjev z naslovom Režiserji v dialogu se v letu 2015 in 2016 odvijajo v obliki pronicljivega dialoga med režiserjema, ki ob odlomkih iz svojih filmov soočata svoji poetiki.